Studentská vědecká konference 2017

První informace

Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 23. května 2017. Konference bude podobně jako v předchozích letech rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na těchto stránkách. Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 9.  4. 2016.

Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2017 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!

Vlastní text abstraktu nesmí překročit 2500 znaků včetně mezer, aby se vešel na 1 stránku sborníku. K textu je možné přidat maximálně jednu přílohu (graf, tabulku, obrázek ap.). Upozorňujeme, že abstrakt je třeba odevzdat prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce, abstrakta v textové podobě zaslaná emailem nebudou přijímána.

Při zadávání abstraktu do elektronického formuláře si autor zvolí sekci (teoretická, klinické, postgraduální, bakalářská). Studenti doktorského studia volí vždy postgraduální sekci bez rozlišení na klinickou a teoretickou. Autor si dále může, ale nemusí zvolit formu prezentace, kterou preferuje (přednáška, resp. poster). Nicméně o konečném rozdělení bude rozhodovat komise, složená ze zkušených vědeckých pracovníků naší fakulty. Pokud je více autorů na jedné práci, abstrakt podává vždy jen jeden student a ostatní spolupracující, kolegy uvede jako spoluřešitele. Po odeslání abstraktu přijde všem autorům potvrzující email. I po odeslání abstraktu je možné text editovat, a to až do deadline, který je stanoven na 9. 4. 2016 (23:59). Prosím, vyplňujte formulář na počítači, nikoliv na tabletu (nemusí dobře fungovat).

Vzorový abstrakt naleznete zde https://inis17.lf3.cuni.cz/static/svk/vzorovy-abstrakt.b24ac96d615a.pdf.

Podrobnější informace o tvorbě abstrakt naleznete např. na http://www.acponline.org/education_recertification/education/program_directors/abstracts/prepare/res_abs.htm

 Můžete si také prohlédnout sborníky z předchozích ročníků konference na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-797.html.

Své dotazy prosím zasílejte na adresu svk@lf3.cuni.cz.

 

Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK

 

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.