Dětská univerzita 3. LF UK

Organizační podmínky

I. Informace o pořadateli:

Univerzita  Karlova,  3.  lékařská  fakulta,  Ruská  87,  100  00  Praha  10,  IČO:  00216208,  DIČ:  CZ00216208, zastoupená proděkanem pro studium a výuku, MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. (dále jen „3. LF UK“).

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Kubištová, ilona.kubistova@lf3.cuni.cz

 

II. Základní informace o Dětské univerzitě 3. LF UK

Dětská univerzita 3. LF UK (dále též jen „program“) je určena pro děti navštěvující základní školu v ČR. Účast v programu je bezplatná.

Pro účast v programu je nezbytné odeslat závaznou přihlášku.

 

III. Organizační podmínky

 1. Účastník Dětské univerzity je povinen se přednášek řádně zúčastnit, vyvinout maximální snahu o naplnění jejich cílů a dbát pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob.
 2. 3. LF UK nevykonává nad studentem dohled a nepřebírá za studenta odpovědnost,
  a to včetně cesty na místo a z místa konání dané přednášky. Zákonný zástupce, případně student bere na vědomí, že 3. LF UK nezajišťuje studentovi po dobu konání přednášky úrazové pojištění a že je jeho odpovědností, zda úrazové pojištění studentovi sjedná, či nikoli.
 3. Na první přednášce, které se student zúčastní, obdrží „index“, do něhož mu budou potvrzovány absolvované přednášky.
 4. 3. LF UK má právo studenta z jednotlivé přednášky vyloučit v případě nedbání pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob, při narušování konání přednášky
  či porušování společenských pravidel. V takovém případě má 3. LF UK právo studenta vyloučit i z celého programu Dětské univerzity 3. LF UK.
 5. Pokud student řádně absolvuje program, 3. LF UK mu vydá potvrzení, které bude studentovi předáno na slavnostním setkání studentů a jejich rodičů/zákonných zástupců, popř. dalších členů rodiny a přátel.
 6. Student, případně zákonný zástupce nezletilého studenta, je povinen zajistit, aby se student zdržel účasti v programu, pokud jeho zdravotní stav nebude umožňovat účast
  v programu a jeho jednotlivých přednáškách, zejména pokud by student trpěl infekčním onemocněním.  V případě dlouhodobějších či chronických onemocnění jako je alergie, epilepsie apod., které v účasti na programu zásadně nebrání, se student, případně zákonný zástupce nezletilého studenta, zavazuje zajistit, aby student
  v průběhu přednášky byl vybaven případně užívanými léky.
 7. Nezletilý student je povinen před zahájením programu odevzdat pořadateli závaznou přihlášku podepsanou svým zákonným zástupcem.

 

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Jste-li účastníkem programu anebo jeho zákonným zástupcem, níže se dozvíte, jaké údaje o studentech zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete požadovat a na koho se obracet se svými podněty či případnými stížnostmi. Žádáme vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli.

 

 1. Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, IČO: 00216208, se sídlem Ruská 87, 100 00 Praha 10, IČ 00216208 (3. LF UK).
 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Jindra, e-mail: gdpr@cuni.cz, telefon: +420 224 491 740.
 3. Proč a které osobní údaje studenta 3. LF UK zpracovává? Proč tak může činit?

Přijetím závazné přihlášky do programu vzniká dohoda mezi 3. LF UK a studentem o účasti v programu, na jejímž základě bude 3. LF UK poskytovat studentovi vzdělávání za shora uvedených podmínek. Aby mohla 3. LF UK své povinnosti z této dohody řádně plnit, je nezbytné, aby o studentovi zpracovávala některé jeho osobní údaje, konkrétně tyto:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje v rozsahu telefonního čísla a e-mailové adresy,
 • doručovací adresa.

 

Tyto údaje slouží zejména k dostatečné identifikaci studenta jakožto účastníka programu – k tomu, aby 3. LF UK mohla zajistit pro studenta index, kontrolovat jeho účast na hodinách a v neposlední řadě mu po skončení programu vystavit diplom. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je tak skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění dohody mezi 3. LF UK a studentem o účasti v programu, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje 3. LF UK obvykle získá buď přímo od studenta, anebo od jeho zákonného zástupce.

Kontaktní údaje studenta, tedy e-mailová adresa a telefonní číslo, slouží k usnadnění komunikace mezi studentem a 3. LF UK, přičemž právním základem pro zpracování takových údajů je oprávněný zájem 3. LF UK. Údaje nebudou zpracovávány pro žádné další účely.

Pokud by 3. LF UK měla zájem zpracovávat osobní údaje studenta k jiným než uvedeným účelům, bude tak činit pouze na základě souhlasu studenta, případně zákonného zástupce nezletilého studenta, s takovým zpracováním.

 1. Komu může 3. LF UK osobní údaje studenta poskytnout?

3. LF UK osobní údaje studentů zpracovává sama a třetím subjektům je předává zásadně jen se souhlasem studenta, případně zákonného zástupce nezletilého studenta. V některých případech je však 3. LF UK povinna předat osobní údaje studenta dalším příjemcům i bez takového souhlasu.

Osobní údaje je 3. LF UK oprávněna dále zpřístupnit na základě zákona. Zejména se může jednat o zpřístupnění osobních údajů studenta orgánům státní správy v případech, kdy tak stanoví právní předpisy.

V některých případech využívá 3. LF UK také externích dodavatelů, kteří pro 3. LF UK zpracovávají osobní údaje. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů
a mají s 3. LF UK uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s osobními údaji. Své dodavatele si 3. LF UK vybírá podle přísných kritérií, studenti ani jejich zákonní zástupci proto nemusí mít o osobní údaje obavy. V současné době pro 3. LF UK zpracovávají osobní údaje následující kategorie zpracovatelů: (Může jít např. o vlastníka fyzického či virtuálního serveru, na kterém jsou data uložena, o externího poskytovatele IT servisních služeb, externí účetní společnost, externí archivní služby atd.).

Osobní údaje studenta 3. LF UK zásadně nepředává do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělí souhlas student, případně zákonný zástupce nezletilého studenta, nebo pokud to stanoví právní předpis.

 1. V jaké formě 3. LF UK osobní údaje studenta zpracovává?

3. LF UK zpracovává osobní údaje studenta v písemné i elektronické formě.

 1. Jak dlouho 3. LF UK osobní údaje studenta uchovává?

            3. LF UK uchovává osobní údaje studenta pouze po dobu jeho účasti v programu.


 

Jaká má student práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Studentovi garantuje právní řád celou řadu práv. Některá mohou být omezena, zejména pokud zpracování osobních údajů ukládá 3. LF UK přímo zákon. Nezletilí studenti jsou oprávněni vykonávat svá práva sami nebo prostřednictvím zákonného zástupce.

Právo na přístup k osobním údajům

Student má především právo vědět, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde tyto údaje 3. LF UK získala, zda a komu je předává. Zároveň má student právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K informování studenta má sloužit zejména tento dokument, nicméně 3. LF UK je připravena poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud o to 3. LF UK student požádá, poskytne mu bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, je 3. LF UK oprávněna účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud student žádost podá v elektronické formě, bude
3. LF UK automaticky předpokládat, že má zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Student však má možnost požádat i o jiný způsob. Student by měl vzít na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že student zjistí, že osobní údaje, které o něm 3. LF UK zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat, aby je bez zbytečného odkladu doplnila nebo opravila.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo studentovi umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, aby 3. LF UK omezila zpracování osobních údajů, má student v případě že:

 • popírá přesnost údajů, které o něm 3. LF UK zpracovává, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které je 3. LF UK oprávněna zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňuje omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládá, že tyto údaje 3. LF UK v budoucnu stejně poskytne,
 • 3. LF UK již více nepotřebuje zpracovávat osobní údaje, ale student je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • student vznese námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen se souhlasem studenta, případně zákonného zástupce nezletilého studenta, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů může student využít pouze v situaci, kdy by 3. LF UK některé jeho osobní údaje zpracovávala ve veřejném zájmu či na základě svého oprávněného zájmu. V takových případech může student vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, bude 3. LF UK jeho osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokáže závažné oprávněné důvody (zejména pokud je bude potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však student vznese námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, 3. LF UK neprodleně jeho údaje přestane pro tento účel zpracovávat.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno právo studenta podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost může student podat kdykoliv, kdy má pochybnosti o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech má student jako subjekt údajů též právo, aby byly jeho osobní údaje vymazány. K výmazu osobních údajů 3. LF UK obecně přistupuje, když je již nepotřebuje a nemá právní důvod k jejich zpracování.

Student by měl pamatovat na to, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že 3. LF UK ihned smaže všechny jeho osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností 3. LF UK, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 3. LF UK.

Jak může student, případně  zákonný zástupce nezletilého studenta, uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů studenta, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se student, případně zákonný zástupce nezletilého studenta, může obracet na osobu, která má na 3. LF UK ochranu osobních údajů na starosti, a to následujícími způsoby:

 • e-mailem na e-mailové adrese Mgr. Ilona Kubištová
 • telefonicky na lince 267 10 2177

Žádost 3. LF UK vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je 3. LF UK oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude 3. LF UK žadatele samozřejmě informovat.

 

Závazná přihláška

Student

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.