Dětská univerzita 3. LF UK

Organizační podmínky

I. Informace o pořadateli:

Univerzita  Karlova,  3.  lékařská  fakulta,  Ruská  87,  100  00  Praha  10,  IČO:  00216208,  DIČ:  CZ00216208, zastoupená proděkanem pro studium a výuku, MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. (dále jen „3. LF UK“).

Kontaktní osoba: Rut Fialová, rut.fialova@lf3.cuni.cz.

 

II. Základní informace o Juniorské univerzitě 3. LF UK

Juniorská univerzita 3. LF UK (dále též jen „program“) je určena pro studenty navštěvující poslední dva ročníky gymnázií. Účast v programu je bezplatná.

Pro účast v programu je nezbytné odeslat závaznou přihlášku.

 

III. Organizační podmínky

 1. Základní práva a povinnosti
 1. Student je povinen se přednášek řádně zúčastnit, vyvinout maximální snahu o naplnění jejich cílů a dbát pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob.
 2. 3. LF UK nevykonává nad studentem dohled a nepřebírá za studenta odpovědnost, a to včetně cesty na místo a z místa konání dané přednášky. Student, resp. zákonný zástupce v případě nezletilého studenta, bere na vědomí, že 3. LF UK nezajišťuje studentovi po dobu konání přednášky úrazové pojištění a že je jeho odpovědností, zda úrazové pojištění studentovi sjedná, či nikoli.
 3. Na první přednášce, které se student zúčastní, obdrží „index“, do něhož mu budou potvrzovány absolvované přednášky.
 4. 3. LF UK má právo studenta z jednotlivé přednášky vyloučit v případě nedbání pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob, při narušování konání přednášky či porušování společenských pravidel. V takovém případě má 3. LF UK právo studenta vyloučit i z celého programu Juniorské univerzity 3. LF UK.
 5. Pokud student řádně absolvuje program, 3. LF UK mu vydá potvrzení ve formě diplomu. Ten bude studentovi předán na slavnostním setkání studentů a jejich rodičů/zákonných zástupců, popř. dalších členů rodiny a přátel.
 6. V případě, že student nedosáhne ke dni zahájení programu zletilosti, je povinen před zahájením programu odevzdat pořadateli závaznou přihlášku podepsanou svým zákonným zástupcem.

 

 1. Prohlášení studenta,resp. zákonného zástupce v případě nezletilého studenta
 1. Zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že souhlasí s účastí studenta v programu Juniorská univerzita 3. LF UK.
 2. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“) uděluje 3. LF UK souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů svých a studentových, v rozsahu uvedeném v přihlášce do programu Juniorská univerzita 3. LF UK, za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu realizace programu Juniorské univerzity 3. LF UK či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích.
 3. Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, IČO: 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1.
 4. Osobní údaje jsou od subjektů získány prostřednictvím přihlášky do programu Juniorská univerzita 3. LF UK. Veškeré údaje jsou ukládány v písemné a elektronické formě.
 5. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas, který student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli odvolat písemnou formou, konkrétně dopisem zaslaným na adresu Správce.
 6. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že souhlasí s fotografickým, zvukovým a audiovizuálním dokumentováním průběhu přednášky, a tedy zachycením podobizny a projevů studenta, a dává 3. LF UK souhlas s využitím a zveřejněním takto získaných materiálů, které mohou obsahovat osobní a citlivé údaje (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pro účely realizace, propagace a hodnocení jednotlivých přednášek, 3. LF UK a programu, v jehož rámci je přednáška realizována, a dále pro účely vědecké, vzdělávací, publikační a propagační, včetně publikace v tisku.
 7. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že je seznámen s právy týkajícími se přístupu k informacím, požádá-li o informaci o zpracování svých osobních údajů podle § 12 ZOOÚ, a právem na ochranu svých práv podle § 21 ZOOÚ.
 8. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že výše uvedené souhlasy poskytuje na dobu potřebnou pro plnění závazků souvisejících s programem Juniorská univerzita 3. LF UK.
 9. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta prohlašuje, že zdravotní stav studenta dovoluje účast v programu a jeho jednotlivých přednáškách, že student netrpí žádným infekčním onemocněním, že student si je přiměřeně ke svému věku vědom svého zdravotního stavu (včetně možných projevů dlouhodobějších či chronických onemocnění jako je alergie, epilepsie apod.) a v průběhu přednášky bude vybaven případně užívanými léky. Student, resp. zákonný zástupce nezletilého studenta se zavazuje na případná zdravotní rizika, plynoucí ze zdravotního stavu studenta, 3. LF UK písemně upozornit doplněním do přihlášky.

Závazná přihláška

Registrace již byla ukončena!


Registrace byla uzavřena z důvodu naplnění kapacity. V případě zájmu kontaktujte paní Mgr. Ilonu Kubištovou na emailu ilona.kubistova@lf3.cuni.cz

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.